با رعایت این اصول کودکتان را بهتر تربیت کنید!

گاهی به اشتباه کودکان را بزرگسال می پندارید و با آنها با گوشه و کنایه سخن می گویید

 آموختن رفتار و کار خوب به جای بازداشتن کودک از رفتار و کار بد.

وظیفه ی پدر و مادر کاشتن درخت دانایی ، درستی و دوستی در وجود فرزندانشان است